Kvalitetssikring

På denne side kan du bl. a. læse om skolens pædagogiske udgangspunkt samt aktuelle indsatsområder. Klik på overskrifterne eller plusserne for at læse mere om de enkelte punkter.

Vision

Visionen er, at Kalundborg Gymnasium

 • Udvikler og inspirerer alle elever til det højst opnåelige, faglige niveau og bidrager til udvikling af studiekompetence og livsduelighed i et alment og globalt dannende perspektiv.
 • Er et gymnasium, der udvikler sig i takt med det omkringliggende samfund, og som tør gå forrest pædagogisk og praktisk.
 • Styrker læring gennem elevernes aktive deltagelse i læringsprocessen, hvor fagligheden understøttes af det pædagogiske og sociale miljø i og omkring undervisningen.
 • Bidrager til at få det bedste frem i eleverne og det samlede personale med afsæt i, at det pædagogiske arbejde kræver fælles opbakning. Vi vil med andre ord skabe det bedst tænkelige skolemiljø, og vores motto er:  DET BEDSTE I DIG
Mission

Missionen er, at Kalundborg Gymnasium

 • Skaber et optimalt og inspirerende læringsmiljø for elever såvel som ansatte baseret alsidig pædagogik, globaliseret dannelse, teknologiske hjælpemidler, moderne fysiske rammer, fornuftig økonomistyring og fagdidaktiske aspekter.
 • Løbende udvikler og praktiserer pædagogiske metoder, der sikrer høj læring og livsglæde hos eleverne, hvor interesse, engagement og høj faglighed er bærende elementer. Giver den enkelte elev faglige udfordringer, således at eleven har mulighed for at udfordre sit potentiale optimalt og udvikler demokratiske, selvstændige og globale kompetencer.
 • Karakteriseres af et dynamisk læringsmiljø med interaktion mellem varierende undervisningsformer og moderne faciliteter. Et læringsmiljø der bidrager til udvikling af kompetente, livsduelige, kreative, globalt og almen dannede mennesker.
 • Bidrager til, at betydningen af social arv mindskes, og at alle får en reel chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen tager et uddannelsespolitisk ansvar og ønsker aktivt at deltage i udviklingen af ungdomskulturen og gennem dette styrke dens position i Kalundborg Kommune.
 • Indgår i lokale og globale samarbejdsrelationer indenfor skole-, erhvervs- og kulturlivet således, at der skabes et uddannelsesmiljø, der er tværinstitutionelt orienteret. 
Værdier

Kalundborg Gymnasium lægger i særlig høj grad vægt på disse værdier:

 

 • Lyst til læring
  At være førende både fagligt, pædagogisk og teknologisk. At praktisere undervisning der formidler livsglæde, stimulerer til nysgerrighed og ejerskab for læring, og giver lyst til livslang læring. Vi ønsker at skabe lyst til egen læring i et inspirerende læringsfællesskab.
 • Anerkendelse og respekt
  At behandle hinanden med anerkendelse og gensidig respekt, så alle føler sig hjemme på skolen og får lyst til at indgå i læringsmæssige og sociale fællesskaber.
 • Tryghed og tillid
  At skabe en attraktiv arbejdsplads, som giver elever og personale trygge rammer præget af tillid med mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Tolerance
  At skabe et skolemiljø med plads til forskellighed gennem en fælles referenceramme.
 • Udvikling

  At skabe en dynamisk skole, der udvikler sig i interaktion med forskelligartede samarbejdspartnere og i relation til det omkringliggende samfund.
Vedtægt

Læs Kalundborg Gymnasiums vedtægt (pdf-dokument, som åbner i en ny fane). Vedtægten er offentliggjort på hjemmesiden den 30. marts 2023. 

Vedtægten er senest godkendt af ministeriet i december 2006, med ikrafttrædelse 1. januar 2007.

Strategi

Alle strategiske tiltag skal fremme Kalundborg Gymnasiums vision.

Rammer for undervisning
Ledelsen skal løbende modernisere og udbygge bygningerne og deres indretning, således at skolen tilbyder optimale, tidssvarende rammer for udvikling af undervisningen. De fysiske rammer skal afspejle skolens værdier og tilbyde et bredt spektrum af muligheder for forskellige arbejdsformer.

Skolen skal fremstå præsentabel med et godt fysisk og psykisk miljø samt en klar sundhedsprofil. Ledelsen sørger for i samarbejde med administrationen, at al nødvendig kommunikation og information er til rådighed for den daglige drift.

Ledelsen skal tilse, at dagligdagen styres af en fleksibel og overskuelig skemastruktur, som tilgodeser forskellige behov, fx for lektiehjælp, talentudvikling, transport til og fra skolen eller ekskursioner ud af huset.

Ledelsen har ansvar for at der til stadighed sker en udvikling af skolens pædagogiske profil. Kvalitet i undervisningen opnås gennem systematisk efteruddannelse af samtlige personalegrupper.

IT skal være en meningsfuld del af al undervisning, og skolens ledelse skal sørge for, at de nødvendige resurser i form af efteruddannelse af personalet og adgang til moderne teknologi er til stede.

Bæredygtighed
Skolens ledelse skal til enhver tid sørge for at økonomien er bæredygtig, og at der til stadighed tænkes i langsigtede løsninger, herunder personalesammensætning samt elevrekruttering og -fastholdelse.

Evalueringer blandt personale og elever skal bruges aktivt som redskaber til at højne kvaliteten af undervisningen og den generelle trivsel.

Kultur
Kalundborg Gymnasium er en almendannende kulturinstitution, og det er ledelsens opgave at udfordre personale og elever med kulturelle tiltag og muligheder, som styrker ungdomsuddannelsernes synlighed og betydning.

Organisation
Ledelsen skal være synlig og værdibaseret. Ledelsen skal tilse at alle tiltag styres af strategiske mål, og sikre at disse mål er klare for både personale og elever.

Ledelsen skal tilse en tydelig ansvarsdeling på alle områder, således at der ikke er tvivl om hvem der varetager hvilke funktioner.

Ledelsen lægger vægt på en stærk, demokratisk tradition og praksis – både for personale og elever. Åbenhed i forhold til beslutningsprocesser og planlægning tilstræbes til stadighed.

Nøgletal

Der går ca. 550 elever på Kalundborg Gymnasium.

Prøve- og årskarakterer

Gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer

Overgang til videregående uddannelse

Fuldførelsesfrekvens

Der er ca. 70 ansatte på kalundborg Gymnasium, hvoraf de ca. 55 er undervisere.

ElevbetalingSom udgangspunkt er det gratis at gå på STX og HF.
Der er dog aktiviteter med egenbetaling så som studierejser og ekskursioner med hel eller delvis egenbetaling. 

Elevtrivselsundersøgelse, medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering

Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) og arbejdspladsvurderingen (APV) er udarbejdet af Ennova for Kalundborg Gymnasium. 

Professionel kapital (MTU)

Undersøgelsen er gennemført i 2021 og behandlet i 2022.

Elevtrivselsundersøgelse 2023

 

Undervisningsmiljøvurdering
Fastholdelsesstrategi

Kalundborg Gymnasium har fokus på, at den enkelte elevs potentiale udfordres, og at der etableres særlige støtteforanstaltninger til elever med særlige behov som led i en fastholdelsespolitik. Lærerne, studievejlederne og ledelsen skal i tæt samarbejde understøtte elevernes trivsel samt deres selvstændige udvikling af studiekompetencer. Studievejleder og ledelsesrepræsentant afholder månedlige møder, hvor alle elevers fravær gennemgås, hvorefter der gennemføres individuelle elevsamtaler samt uddeles varsler i henhold til de beskrevne procedurer i skolens studie- og ordensregler. Samtaler og varsler dokumenteres under elevens fraværsnote i Lectio.

I dette samarbejde er der fokus på en hurtig og målrettet indsats i forhold til frafaldstruede elever. Desuden skal en klar linje i forhold til fravær medvirke til en tidlig indsats i forhold til at få frafaldstruede elever på rette vej, hvilket bl.a. omfatter:

 • Automatisk indkaldelse til skriveværksted 8 dage efter overskredet afleveringsfrist, hvor der ved skriveværkstedet skal afleveres mindst én aflevering.
 • Tilbud om lektiehjælp i alle fag – typisk i studietiden.
 • Studietid hver uge, hvor der bl.a. arbejdes med studieteknikker.
 • Omlagt skriftlighed med fokus på konstruktiv respons herunder fokuseret retning.
 • Koordinering af det skriftlige arbejde.
 • Tildeling af mentortimer, UPCN eller andre former for særlig støtte.
 • Særlige afleveringsaftaler med studievejlederen.
 • Frivillig rusmiddel- og alkoholtest ved mistanke om brud på skolens alkohol- og rusmiddelpolitik.
 • Læse- og matematikscreening af alle elever ved uddannelsesstart med opfølgende tilbud/støtte.

Forebyggelse af frafald

Teamet er ansvarlig for at skabe en klasserumskultur baseret på fællesskab, samarbejde, tolerance, gensidig respekt og forståelse, der understøtter læringsmiljøet. Klasserumskulturen skal indeholde klare retningslinjer for klassens læringsmiljøet, herunder regler for studieaktivitet og hensigtsmæssig adfærd.
Læreren skal anvende forskellige læringsstrategier, undervisnings- og arbejdsformer, der bidrager til motivation. De pædagogiske aspekter i undervisningen og elevernes udbytte drøftes med mellemrum med eleverne, og det tilstræbes, at lærerne gennemfører undervisningsevalueringer med eleverne med fokus på trivsel og øget læring for den enkelte.
Der lægges vægt på, at eleverne udvikler lyst til læring gennem undervisning, der formidler livsglæde, stimulerer til nysgerrighed og ejerskab for læring og giver lyst til livslang læring.
Det er vigtigt, at alle behandler hinanden med anerkendelse og gensidig respekt, så alle føler sig hjemme på skolen og får lyst til at indgå i læringsmæssige og sociale fællesskaber præget af tryghed og tillid. I et sådant læringsmiljø er det vigtigt, at eleverne føler sig synlige og nødvendige/vigtige for fællesskabet.
Læreren skal stille klare eksplicitte krav til elevernes indsats og resultater samt give feedback til eleverne. Denne feedback skal vise, i hvilken grad den enkelte elev lever op til kravene, og give råd til, hvorledes eleven kan forbedre sig. Læreren skal udvise empati, forståelse og fleksibilitet overfor den enkelte elev og bidrage til, at den enkelte elev føler sig værdsat.

Omlagt skriftlighed

Med fokus på konstruktiv respons og målrettet vejledning i forbindelse med det skriftlige arbejde skal man omlægge 1-2 skriftlige afleveringer om året. Ved omlagte afleveringer laver eleverne hele eller dele af afleveringen på skolen, imens læreren er støttende og vejledende i skrivefasen. Læreren bestemmer selv, hvor stor en del af den tilsigtede rettetid til den pågældende aflevering, der afsættes til omlagt skriftlighed, og må således vurdere, om den pågældende aflevering efterfølgende skal rettes.
Hvis ikke det er muligt selv at finde en ledig position til omlagt skriftlighed, kontaktes kontoret, som hjælper med dette.

Forsømmelser

Elever, der forsømmer meget, vil i reglen ikke kunne deltage i skolens udvalgsarbejde herunder elevrådet og andre skolerelaterede udvalg.
Alt fravær, uanset årsag, registreres. Hvornår skolen griber ind over for forsømmelighed, beror udelukkende på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Fraværsprocenterne er ikke det eneste, som indgår i overvejelserne om, hvilke sanktioner skolen vil iværksætte.
Registrering af en elevs fravær gælder normalt for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år.
Hvis en lærer har en elev, som har mange forsømmelser/stort fravær kontaktes teamet eller studievejlederne. Studievejlederen kontakter eleven og laver aftaler med denne om at møde til timerne/aflevere opgaver. I 1.klasserne skal studievejlederne informeres af teamet og læreren allerede ved de første manglende skriftlige opgaver, så hjemmet kan blive underrettet om manglende indsats i forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver. Alle elever indkaldes automatisk til skriveværkstedet 14 dage, efter at en afleveringsfrist er overskredet. Der skal afleveres mindst en opgave ved skriveværkstedet – ellers udløser det fravær, som kan betyde en advarsel.
Hvis eleven efter samtale med team og/eller studievejleder ikke mindsker sit fravær såvel fysisk som skriftligt, vil eleven typisk modtage en mundtlig advarsel. Administrationen underrettes, og advarslen noteres i Lectio.
Hvis eleven efter en mundtlig advarsel ikke mindsker det fysiske fravær betydeligt, eller hvis kontrakten om aflevering af manglende skriftligt arbejde ikke overholdes, indkaldes eleven til samtale med ledelsen, som vil tildele en skriftlig advarsel. Elever over 18 år kvitterer ved modtagelsen. Elever under 18 år vil få meddelelsen om skriftlig advarsel sendt til forældre/værge, som skal kvittere for modtagelsen ved at aflevere den medsendte kopi i underskrevet stand til skolens kontor, som noterer advarslen i Lectio.
Hvis eleven stadig ikke får fraværsprocenten ned/afleveret opgaver efter den aftalte kontrakt, indkalder ledelsen til en samtale, hvor en eller flere af følgende sanktionsmuligheder vil blive effektueret:

 • Aflægge prøver i alle fag
 • Midlertidigt stop af SU
 • Permanent bortvisning fra og udskrivning af skolen, samt tab af SU
 • Retten til at gå til eksamen mistes.

Kontoret underrettes, den valgte sanktion noteres i Lectio, og lærerne underrettes via nyhedsbrev. Sanktioner kan i særlige situationer iværksættes uden forudgående varsel, og en advarsel kan videreføres til et nyt skoleår.

Oprykning

STX-elever har krav på oprykning til næste klassetrin, når de har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af skoleåret. Rektor kan nægte en STX-elev oprykning til næste klassetrin, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets slutning er under 2,0.
For HF-elever er det ikke alene karaktergennemsnittet ved de afsluttede eksaminer, der afgør, om vedkommende kan rykkes op i næste klasse, men en individuel vurdering om modenhed og det samlede faglige standpunkt.

En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang – hvis der er plads i den pågældende studieretning eller HF-klasse. En elev, der nægtes oprykning, udskrives som udgangspunkt af skolen.

Karaktergivning

Når man giver ikke-beståede karakterer (- 3 og 00), eller hvis der sker store spring i nedadgående retning i karakteren, skal der gives en skriftlig begrundelse som note til karakteren – gerne med gode råd til, hvorledes eleven kan forbedre karakteren. Er det fornødne grundlag til karaktergivning ikke til stede, kan læreren undtagelsesvist vælge ikke at give karakter (–). Når der gives -3 og — skal dette skriftligt meddeles til ledelsen og studievejlederen, som herefter kan reagere. Ved afsluttende fag skal der afgives en karakter.

Ligestillingspolitik