Generelle rammer
 for studierejsen

Alle klasser tilbydes at komme på en studierejse, og det er studieretningsteamets ansvar at sørge for, at klassen får et tilbud om dette. For HF er det HF-udvalgets ansvar.

Studierejsen er undervisning, der er flyttet uden for skolen og meget ofte til udlandet. Varigheden af studierejsen er som udgangspunkt max. 5 skoledage, men der kan søges dispensation for længere rejser.

Studierejsens faglige indhold planlægges af lærere og elever i fællesskab.For STX bør mindst et af studieretningsfagene indgå i studierejsens faglige indhold. For HF er KS  som udgangspunkt basis for studierejsen. Da HF-studieturen er en fællestur for Hf – eleverne, tilbydes der kun én studierejse for alle 2. HF-klasser for at minimere udgifterne.

Studierejsen sammentænkes med de større skriftlige opgaver såsom: SRO, AT-årsprøven i 2.g, SRP og SSO. SRO kan lægge op til studierejsen, årsprøven i AT kan tage udgangspunkt i en synopsis med afsæt i rejsen, og eleverne kan anvende deres viden i forbindelse med SSO og SRP.

Dogmeregler for studierejsen

  1. Rejsen skal være integreret i et tematisk undervisningsforløb med arbejde før, under og efter rejseafvikling.
  2. Studierejser skal indeholde indsamling af empiri, som efterfølgende skal indgå i det tematiske undervisningsforløb.
  3. Lærere og elever skal i samarbejde aftale og forberede møderelationer med lokale uddannelsesinstitutioner, politiske organisationer, lokale virksomheder, foreninger eller lignende inden afrejsen.
  4. Cirka en måned efter hjemkomst præsenteres studierejsens faglige indhold (5-10 min) for 1.klasses elever til oplysning og inspiration.

Da studierejsen både har et fagligt og et socialt formål, skal alle klassens elever som udgangspunkt deltage i studierejsen. Hvis en elev ikke kan deltage i studierejsen, skal der laves en særlig aftale med ledelsen. Eleven er forpligtet til at følge særligt tilrettelagt undervisning, mens klassen er bortrejst.

Placering af rejseugen

Studierejsen placeres, så det faglige indhold tilgodeses. Studierejsen for HF er placeret i uge 40 i 2014. Ved øvrige studierejser aftales placeringen med ledelsen.

Økonomi

En studierejse må maksimalt påføre en STX-elev en udgift på 6000 kr. og en HF-elev en udgift på 4000 kr*. Dette beløb omfatter følgende udgifter:

  • Rejse og ophold
  • Fuld forplejning (3 måltider om dagen)
  • Div. udgifter i forbindelse med turen (transport, entré, mm.).

*Der kan i særlige tilfælde dispenseres for beløbet.

 

Kontakt til forældre

Eleverne skal min. 4 uger inden afrejsen have en oversigt over det faglige program med hjem, så forældrene bliver orienteret om fagligheden i studierejsen. Senest 3 uger før afrejse arrangerer lærere og elever i fællesskab et møde for elevernes forældre, hvor dogmereglerne for studierejsen, det faglige indhold, det endelige program samt rejsens økonomi præsenteres. Desuden præciseres skolens studie- og ordensregler.