Elevrådet

Elevrådet på Kalundborg Gymnasium består af ca. 50 elever. Størstedelen er klasserepræsentanter, der er valgt af deres klasse til at tale klassens sag i elevrådet. Når elevrådet holder møder, sker det i spisefrikvarteret, og nogle gange strækker det sig lidt ind i den næste time. Elevrådet har til formål at forbedre skolen, og alt kan tages op her! Hvad enten det er et ønske om en ny mikroovn eller en overordnet strategi for skolen.

En gang om året tager hele elevrådet på tur, sædvanligvis til Bisserup. Her diskuterer vi de større ting, og evaluerer det sidste års arbejde. Turen ryster elevrådet sammen, idet vi lærer hinanden bedre at kende. 

En del af skolens udvalg er nedsat af Elevrådet. Her kan bl.a. nævnes Fredagscafé, som holder hyggelige caféer. Elevrådet har også deres eget PR-udvalg, som har til formål at udbrede elevrådets budskaber bedre.

Der vælges nye formænd og alle de andre poster og pladser i udvalgene til elevrådets årlige generalforsamling, der som regel ligger i marts eller april måned. 

 

Forretningsorden for Elevrådet på Kalundborg Gymnasium

§ 1 Elevrådstur
Stk. 1 Elevrådsturen er en årligt tilbagevendende begivenhed som afholdes i efteråret.
Stk. 2 Formålet med elevrådsturen er at skabe et stærkt, sammenhængende og engageret elevråd. Elevrådsturen giver mulighed for at gå i dybden med ting, som tidsmæssigt er for krævende i elevrådets daglige virke. Det foregående års elevrådsarbejde evalueres på turen.
Stk. 3 Elevrådsturen arrangeres af præsidiet.
Stk. 4 Det tilstræbes at alle klasser er repræsenteret med minimum en klasserepræsentant.
Stk. 5 Ved afgørelser angående elevrådets administrative arbejde har alle deltagerne stemmeret, og beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
Stk. 6 Ved denne tur vælges medlemmer til PR-udvalget, der står for promovering af elevrådet. Gruppen kan kun bestå af elevrådsmedlemmer.

§ 2 Formand
Stk. 1 Elevrådsformændenes vigtigste opgave er at værne om elevdemokratiet, dvs.:
Indkalde til elevrådsmøder regelmæssigt
Administrere og uddelegere elevrådets opgaver
Sørge for, at de uddelegerede opgaver udføres tilstrækkeligt

§ 3 Kasserer
Stk. 1 Kassereren varetager elevrådets økonomi, dvs.:
Føre årsregnskab for elevrådets kassebeholdning samt fremlægge dette på generalforsamlingen i marts.
Indsamle regnskaber fra elevrådsudvalg og indrage disse i årsregnskabet, såfremt der er givet støtte til pågældende udvalg.

§ 4 Sekretæren
Stk. 1 Sekretæren deltager i alle elevrådsmøder, men er denne forhindret findes en midlertidig sekretær, som skriver referatet for pågældende møde.
Stk. 2 Sekretærens opgave er, at skrive et grundigt referat af samtlige elevrådetsmøder og offentliggøre disse. Dette indebærer at:
Referatet offentliggøres senest en uge efter afholdte elevrådsmøde
Formanden skal have godkendt referatet inden udsendelse
Referatet offentliggøres: på mail og på skolens hjemmeside

§ 5 Skolebestyrelsesmedlemmer
Stk. 1 Skolebestyrelsesmedlemmerne har til opgave at varetage elevrådets interesser i skolebestyrelsen.
Stk. 2 Skolebestyrelsesmedlemmerne er kommunikationsledet mellem elevrådet og skolebestyrelsen og har til opgave at informere elevrådet om elevrådsrelevante punkter diskuteret på bestyrelsesmøder.
Stk. 3 Man bestræber sig på at få kommende 2.g’ere ind i skolebestyrelsen. Kommende 3 g’er eller kommende 2 hf’ere er også okay.

§ 6 Mødepligt
Stk. 1 For at elevdemokratiet kan fungere optimalt skal klassen være repræsenteret på elevrådsmøderne.
Stk. 2 Hvis en klasse gentagende gange ikke repræsenteret på møderne er det klasens opgave at vælge nye medlemmer. Det er elevrådsformændenes opgave at sørge for, at klassen bliver underrettet (se §2, stk.1).
Stk. 3 Har klasserepræsentanten været forhindret i at deltage i møde, er dennes suppleantens ansvar at møde op til møderne, og videre give besked til klassen.
Stk. 4 Præsidiets medlemmer skal deltage på møderne, dog med undtagelse af retor og vicerektor.

§ 7 Generalforsamling
Stk. 1 Når der skal vælges nye kandidater til formandsskabet, og det er derefter muligt for de kommende kandidater at stille op på mødet.

§ 8 Procedure for beslutningstagen på elevrådsmøder
Stk. 1 Det tilstræbes, at problemstillinger behandles på følgende måde:
1.Oplysning om problemstilling
2.Debat om samme
3.Afgørelse
Bearbejdelsen må ikke strække sig over flere end 2 elevrådsmøder.

§ 9 Ændring af forretningsorden
Stk. 1 Forretningsordenen kan ændres på generalforsamlingen og på den årlige elevrådstur

Vedtægter for elevrådet på Kalundborg Gymnasium

VEDTÆGTER

§ 1 ELEVRÅDETS FORMÅL:
Formålet med elevrådet er at varetage elevernes interesser på Kalundborg Gymnasium og HF. Elevrådet er et forum, hvor eleverne kan give udtryk for deres meninger, behandle og diskutere emner, der berører dem i skolemæssige sammenhænge. Elevrådet består hovedsageligt af klasserepræsentanter, som skal varetage deres klassers ønsker. På den måde handler elevrådet i flertallets interesse. Ydermere har eleverne på demokratisk vis indflydelse via poster i forskellige udvalg på Kalundborg Gymnasium og HF.

§ 2 ELEVRÅDETS SAMMENSÆTNING:
Stk. 1: Elevrådet består af:
– 2 elevrådsrepræsentanter fra hver klasse
– 4 formænd
– formændene for diverse elevrådsudvalg (se § 7)
– udvekslingsstudentkontaktperson
– én person fra alle skoleudvalg (se § 9)
– en udvalgsrepræsentant og klasserepræsentant kan godt være samme person
– herudover inviteres Ekbátana og OD-gruppen til at vælge ét elevrådsmedlem hver.
Med en fællesbetegnelse kaldes disse for elevrådsmedlemmer.

Stk. 2: 2 klasserepræsentanter vælges en gang om året ved simpelt flertal i klasserne på Kalundborg Gymnasium og HF. Det er muligt at skifte repræsentanter i løbet af året. Dette skal meddeles skriftligt til elevrådsformændene.

Stk. 3: Hvis en klasse er forhindret i at stille med repræsentanter til et møde, meldes det senest en dag forud for mødet ved at lægge en seddel i elevrådets postrum.

§ 3 GENERALFORSAMLING:
Stk. 1: – er elevrådets øverste myndighed og bliver arrangeret af præsidiet (se § 6). På generalforsamlingen har alle elever, der møder op, tale- og stemmeret.
Stk. 2: – er en årlig tilbagevendende begivenhed, der afholdes i foråret og annonceres med mindst 3 ugers varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være afleveret til de siddende elevrådsformænd senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: På generalforsamlingen vælges følgende poster i nævnte rækkefølge efter afstemningsregler i § 10:
– 4 formænd.
– Medlemmer til skolebestyrelsen
– Medlemmer til Skolerådet
– Medlemmer til diverse skoleudvalg (se § 9)
– Medlemmer til elevrådsudvalg (se § 7)
– Udvekslingsstudentkontaktperson
Antal medlemmer vælges ud fra de på forhånd fastsatte rammer for, hvor mange der må sidde i hvert udvalg. Hvilket yderligere er beskrevet i elevrådets forretningsorden.
Elevrådsudvalgene skal holde 20% af deres pladser åbne for kommende førsteårselever, som vælges af førsteårselever ved et suppleringsvalg i september. Fra generalforsamling i marts til sommerferien besiddes disse pladser af afgangselever, der er tidligere medlemmer i de pågældende udvalg.

Stk. 4: Under punktet eventuelt kan der være forslag om vedtægtsændringer. Disse kan dog kun vedtages ved kvalificeret flertal.

§ 4 ELEVRÅDSMØDER:
Stk. 1: Elevrådsmøder afholdes enten i et frikvarter eller en time, efter formændenes vurdering. Det tilstræbes at det tilpasses efter mødets længde, så man undgår afbrydelser i både mødet og timerne.
Stk. 2: Til elevrådsmøderne deltager de valgte klasserepræsentanter og øvrige medlemmer af elevrådet. I elevrådet har hver klasse én stemme. I praksis betyder det, at én af de to klasserepræsentanter har stemmeret. Den afgivne stemme skal være afstemt repræsentanterne imellem og være udtryk for klassens standpunkt.
Stk. 3: Indkaldelse til normale elevrådsmøder sker med minimum 7 dages varsel. Den følges af et førsteudkast til dagsordenen. Inden for to døgn (hverdage) skal eventuelle tilføjelser/rettelser afleveres til elevrådsformændene, og en endelig dagsorden udleveres.
Der kan dog ses bort fra ovennævnte tidsramme, hvis en ekstraordinær situation kræver det.
Stk. 4: Der bliver indkaldt til elevrådsmøde, hvis elevrådsformændene finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af elevrådet kræver det. Der bør dog tilnærmelsesvis være ét elevrådsmøde om måneden.
Stk. 5: Alt kan tages op i elevrådet (se § 1)

§ 5 STORMØDE:
Stk. 1: Stormøde indkaldes under specielle omstændigheder, hvis elevrådet eller 1/5 af eleverne på skolen ønsker det.
Stk. 2: Stormødet kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Ydermere gives der beføjelse til beslutningstagning om udenomsparlamentariske aktiviteter.
Stk. 3: Alle beslutninger på et stormøde besluttes ved kvalificeret flertal, dog er stormødet kun beslutningsdygtigt, hvis over halvdelen af skolens elever er til stede.

§ 6 PRÆSIDIET:
Stk. 1: Præsidiet består af elevrådsformændene, 2 øvrige præsidiemedlemmer valgt på generalforsamlingen, to skolebestyrelsesmedlemmer (elever) samt skolens rektor og vicerektor. Alle medlemmer i præsidiet deltager i elevrådsmøderne.
Stk. 2: Elevrådsformændene og rektor indkalder i fællesskab til møder i præsidiet, og en af disse fungerer som ordstyrer på møderne.
Stk. 3: De øvrige præsidiemedlemmer rådgiver og assisterer elevrådsformændene. Derudover leder de i tilfælde af elevrådsformændenes fravær elevrådsmøderne og præsidiemøderne.
Stk. 4: Præsidiet er mellemled og kommunikationsled mellem administrationen og elevrådet.
Stk. 5: Præsidiet skal altid efterkomme ønsker om mistillidsvotum (se § 11, stk. 1)
Stk. 6: Præsidiet indkalder, i samarbejde med PR-udvalget, til generalforsamlingen og organiserer denne.

§ 7 ELEVRÅDSUDVALG:
Stk. 1: Et elevrådsudvalg er et udvalg, som elevrådet har nedsat på generalforsamlingen. Udvalgslisten opdateres årligt på generalforsamlingen.
Stk. 2: Alle elever har ret til at stille op til alle elevrådsudvalg. Valget til disse foretages på generalforsamlingen i marts. 20% af pladserne skal holdes åbne for nye førsteårselever i efterfølgende skoleår. Førsteårseleverne vælges ind i september ved et suppleringsvalg (se § 3, stk. 3).
Stk. 3: Alle elevrådsudvalg skal vælge en formand eller kontaktperson til at lede udvalgets møder og til at indkalde til møderne.
Stk. 4: Alle elevrådsudvalg skal sørge for at holde elevrådet underrettet og give mundtlige opdateringer eller skriftlige referater, omhandlende hvad der sker i de forskellige udvalg til elevrådsmøderne.
Stk. 5: Alle udvalg har ret til at have deres egen pengekasse, som de selv tjener penge til, og som de selv kan bruge af til udvalgets arbejde.
Alle elevrådsudvalg har mulighed for at søge økonomisk støtte fra elevrådet.
Stk. 6: Alle elevrådsudvalg, som har egen pengekasse vælger en kassér til at holde orden på udvalgets økonomi.

§ 8 EKBATANA:
Ekbátana er ikke et elevrådsudvalg, men skal indgå i en kontinuerlig og konstruktiv dialog med elevrådet. Elevrådet er elevernes talerør til Ekbátana via Ekbátanas elevrådsmedlem.

§ 9 SKOLEUDVALG:
Skoleudvalg er udvalg, som skolen har nedsat. Mange af disse udvalg har eleverne også repræsentanter i. Repræsentanterne i disse udvalg vælges på generalforsamlingen i marts.

§ 10 AFSTEMNINGSREGLER:
Stk. 1: Alle afstemninger, som vedrører personer, foregår ved en skriftlig afstemning.
Stk. 2: Alle afstemninger, som ikke vedrører personer, foregår ved håndsoprækning.
Stk. 3: Ved valg til poster er rækkefølgen givet i § 3, stk. 3. Under valget er alle kandidater til den givne post på valg samtidig, og de eller den, som får flest stemmer, bliver valgt ind.
Stk. 4: Hvis en person, der ønsker at stille op til en post, ikke kan møde op til valgmødet (hvad enten dette er et bestyrelsesmøde, stormøde eller en generalforsamling) kan personen alligevel stille op ved skriftligt eller mundtligt at have henvendt sig til det siddende præsidium, såfremt præsidiet godtager dette.
Stk. 5: I elevrådet gælder lige valgret. Hver klasse har kun én stemme, uanset antallet af repræsentanter fra klassen.

§ 11 MISTILLIDSVOTUM:
Stk. 1: Ethvert medlem af ethvert udvalg samt udvekslingsstudentkontaktpersonen kan blive stillet overfor et mistillidsvotum, dog med undtagelse af de valgte til skolebestyrelsen, der ikke kan afsættes før tid. Dette sker ved skriftlig henvendelse til præsidiet, som så indkalder til møde indenfor 3 uger. (se § 6)
Stk. 2: På dette møde (§ 11, stk. 1) bliver personen sat på valg, og hvis kvalificeret flertal af de stemmeberettigede på mødet mener, at personen er ukvalificeret til sin post, erstattes personen af en ny. Personen kan genopstille til sin gamle post, som vælges efter de normale afstemningsregler. (se § 10)

§ 12 INSTANSER OVER SKOLENIVEAU:
Stk. 1: Denne paragraf omhandler foreninger over elevrådsniveau, bl.a. DGS.
Stk. 2: Forslag indstillet af disse organisationer skal uden videre forespørgsel på det næste elevrådsmødes dagsorden.
Stk. 3: Sager indstillet fra disse organisationer (se § 12, stk. 1) skal afstemmes efter gældende regler i § 10, stk. 2.

§ 13 HVIS ELEVRÅDET OPLØSES:
I tilfælde af en opløsning af elevrådet, overdrages de økonomiske midler, som elevrådet råder over, til Kalundborg Gymnasiums Støtteforening.

§ 14 VEDTÆGTSBRUD:
Hvis der er brud på elevrådsvedtægterne, skal dette meddeles til præsidiet, som da har økonomiske sanktionsmuligheder og kan udelukke enkeltpersoner fra elevrådet og andre udvalg.