Studievejledningspolitik på Kalundborg Gymnasium
Formålet med studievejledning på Kalundborg Gymnasium er at sikre at så mange elever som muligt gennemfører stx og hf-uddannelsen. I samarbejde med Studievalg Danmark skal studievejledningen forberede eleverne til at vælge videre uddannelse.

Studievejledningen står til rådighed for elever ved personlige samtaler. Gennem disse samtaler belyses elevens situation, således at vejlederen sammen med eleven tilrettelægger et fremadrettet vejledningsforløb. Vejlederen bidrager til at styrke elevens selvforståelse og kompetencer i forhold til at gennemføre en uddannelse.
En af vejlederens vigtigste funktioner er at varetage elevernes tarv i forhold til faglærere, ledelse og forældre.

Til hver af skolens klasser er der tilknyttet en studievejleder, således at eleverne kan søge råd og vejledning i fortrolighed hos en person, der er omfattet af almindelig tavshedspligt, og som har overblik over hele uddannelsen. Vejledningen gennemføres som hhv. individuel, gruppevis og kollektiv vejledning.

Studievejlederen har kontakt til ledelse, faglærere og klasseteams, således at der er gensidig information omkring enkeltelever og klasser som helhed. Studievejledningen har desuden kontakt til eksterne institutioner fx kommunen, Skole-Socialforvaltning-Politi (SSP), psykologhjælp og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) omkring forhold vedrørende den enkelte elev.

Studievejledningen på Kalundborg Gymnasium er en integreret del af skolens kultur og studiemiljø.

Retningslinjer for individuel vejledning 
Formål: At sikre den enkelte elev optimale muligheder for at gennemføre uddannelsen.
Studievejledningen opsøger alle nye elever i løbet af uddannelsens første halve år og gennemfører indslusningssamtaler. Derefter vejledes eleven om valgfag, studieretningsvalg, opgaver, fravær, personlige forhold m.m., efter behov, se årshjul.
Eleven kan på eget initiativ opsøge studievejlederen inden for studievejledernes kontortid.

Retningslinjer for gruppevis og kollektiv vejledning
Formål: At sikre optimal viden om valg og forhold i forbindelse med uddannelsen.
I løbet af skoleåret vejledes der løbende om valgfag, projekter, opgaver, eksamen, ekstra tilbud, eksamenstræning m.m.
Studievejlederen informerer på div. orienterings- og forældremøder.

Under kontakt findes en oversigt over studievejlederne og hvilke klasser de er knyttet til.

 

Vejledning om videregående uddannelser og erhverv

  • Har du spørgsmål om videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser?
  • Har du spørgsmål om job- og karrieremuligheder?
  • Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse?
  • Har du spørgsmål om suppleringskurser
  • Har du spørgsmål om sabbatår?
  • Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?
  • Eller har du andre spørgsmål om tiden efter gymnasiet?

Så tal med Studievalg Danmark, Center Sjælland.

Vejledning om dine muligheder efter gymnasiet varetages af Studievalg Danmark.
Din vejleder fra Studievalg hedder Carsten Mandrup Nielsen.
Vejledingen foregår gennem kollektive oplæg, gruppevejledning, temamøder og individuel vejledning. Hvis du ønsker en tid til individuel vejledning, kan du booke tid på www.studievalg.dk/book, og du kan finde mere information om Studievalg Danmark på www.studievalg.dk. Vejledningen er institutionsuafhængig og gratis.
Du kan kontakte Carsten på telefon 33 33 20 45 eller mail cani@studievalg.dk